Bezoekersvraag

Kennisbank

Etikettering paardenvoer

De wetgeving met betrekking tot de etikettering van paardenvoeders is in Nederland geregeld in de Kaderwet diervoeders, het Besluit diervoeders en de Regeling diervoeders. De Voedsel en Waren Autoriteit is de controlerende instantie van de etiketteringsvoorschriften.

Waar kan ik de etiketteringsaanduidingen vinden?
De etiketteringsaanduidingen dienen vermeld te worden op de verpakking of op een etiket dat gehecht is aan de verpakking. Bij bulkleveringen aan eindgebruikers mogen de etiketteringvoorschriften bij het verkooppunt op een duidelijk leesbare mededeling staan. Etiketten worden in een kleur, lettersoort en -grootte aangebracht waardoor geen enkel gedeelte van de informatie aan het oog onttrokken of benadrukt wordt.

In welke taal behoort het etiket te zijn?
Diervoeders bestemd voor de Nederlandse markt dienen een etiket te hebben met aanduidingen in het Nederlands. Indien het product bestemd is voor een andere lidstaat van de EU, dan dient de taal van die lidstaat ook vermeld te worden.

Wat hoort er op het etiket te staan?
(A) Productnaam

De handelsnaam of het handelsmerk van het product is niet verplicht

(B) Type voer en diersoort
Naast het type voer moet ook worden aangegeven voor welke diersoort of diercategorie het diervoeder bestemd is. Bij mengvoeders met maximaal drie voedermiddelen is vermelding van het diersoort niet verplicht. De volgende type voer zijn mogelijk: 'aanvullend diervoeder', 'volledig diervoeder', 'mineraalmengsel' en 'melassevoeder'.
(C) Analyse


(D) Toevoegingsmiddelen
Vitamine A, D, en E zijn toevoegingsmiddelen en hiervan moet de naam en het gehalte aan werkzame bestanddelen worden vermeld. Voor Koper geldt dat de naam van de koperverbinding moet worden genoemd, met daarachter een vermelding van het gehalte aan Cu.

E-nummers en hun benaming hoeven niet verplicht weergegeven te worden op het etiket. Mocht op een etiket niet vermeld worden dat er BHA of bijvoorbeeld BHT inzit is dit nog geen garantie dat het voer dit niet bevat.

Hoe komt een producent aan de gegeven waarden?
De vermelde waarden moeten gebaseerd zijn op het bemonsteren van het mengvoer of de afzonderlijke voedermiddelen in het mengvoer of door middel van berekeningen met behulp van bekende gehalten van de in het mengvoeder verwerkte voedermiddelen, rekening houdend met het functioneren van het productieproces. De werkelijkheid kan dus afwijken.

(E) Referentienummer en garantie- en productiedatum
Op mengvoeders moet een referentienummer en een garantiedatum worden vermeld. Deze datum moet als volgt worden aangegeven: Te gebruiken tot: (datum) of ten minste houdbaar tot: (datum). De fabricagedatum mag niet worden vermeld, maar dient op de volgende manier te worden weergegeven: Gefabriceerd . (aantal dagen, maanden of jaren) voor de aangegeven datum van minimumhoudbaarheid. Let op: De houdbaarheid van het product zegt iets over de chemische toevoegingen.

(F) Samenstelling
De samenstelling van de verwerkte voedermiddelen dienen vermeld te worden in afnemende volgorde van hun aandeel in het mengvoer. Het gewichtspercentage moet vermeld worden indien de aanwezigheid ervan in woord of beeld of als grafische voorstelling in de etikettering wordt benadrukt. De percentages hoeven niet verplicht vermeld te worden. Dit is voor bepaalde landen in andere lidstaten van de EU wel verplicht. De minimale samenstelling wordt vermeld, er mag 15% worden afgeweken van de werkelijke gehalten.

Als een product GMO bevat moet op het etiket worden vermeld:
Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen of door middel van het ingredient aangeven dat die genetisch gemodificeerd is.

(G) Gebruiksaanwijzing
Op het etiket of begeleidend document van mengvoeders moet een gebruiksaanwijzing staan die de nauwkeurige bestemming van het voeder aangeeft en een passend gebruik van het voeder mogelijk maakt.

(H) Hoeveelheid
De hoeveelheid van een mengvoeder moet worden uitgedrukt in nettogewicht in cijfers gevolgd door de meeteenheid.

(I) Naam verantwoordelijke bedrijf en registratie- of erkenningsnummer
Op het etiket moeten de naam en de vestigingsplaats van het hoofdkantoor staan van de ondernemer die verantwoordelijk is voor de etikettering. Ook moet het erkenningsnummer van dit bedrijf worden vermeld. Als verantwoordelijke kunnen worden opgevat: fabrikant, verpakker, importeur, verkoper of dealer, al naar gelang hoe de afspraken tussen deze partijen worden gemaakt. De naam, plaats en land van de bereider van het mengvoeder hoeft niet verplicht vermeld te worden op het etiket.

Bron: Productschap Diervoeder, Wetgeving etikettering voeders voor hobby- en gezelschapsdieren, mei 2007 en Verordeningen Nr. 767/2009 van het europees parlement en de raad van 13 juli 2009 van toepassing met ingang van 1 september 2010.